Php Kodlamaya Hazırlık
Php Echo Komutu
 

Php Değişkenler ve Sabitler

PHP׳de değişkenler (variables)  yapılan işlemler sonucu oluşturulan veya kullanıcı tarafından girilen verileri tutmak için kullanılır.  Değişken bizim ulaşmak istediğimiz veriye erişim için kullanabileceğimiz anahtar kelimelerdir.  Değişken isimleri, içerisinde tutacağı değer dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Bu şekilde bir değişkenin tuttuğu veri hakkında daha kolay fikir sahibi olmak mümkündür.

Php de  diğer programlama dillerinde olduğu gibi değişkenin tutacağı veri tipini tanımlamak gerekmez. Php nin esnek yapısı sayesinde kullanılan değişken, içerisinde tuttuğu değere uygun veri tipi ile şekillenecektir. Php de değişkenler (variables) $ ile başlar. $ işaretinden sonra değişkene bir isim verilir. İsim verme sırasında dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır.

Değişkene İsim Vermede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

1-) Değişkenlere isim verilirken rakam ile başlanamaz

Örneğin :

<?php
  $1ad = "Şefik"; // yanlış tanımlama
?>

Yukarıdaki örnekte değişken ismi geçersiz olarak algılanacağı için hata oluşacaktır.  Değişkeni aşağıdaki örnekte olduğu gibi tanımlarsanız herhangi bir hata ile karşılaşmayacaksınız.

<?php
 $ad1 = "Şefik"; // doğru tanımlama
?> 

2-) Değişkenlere isim verilirken  _(alt tire) dışında özel karakterler ve boşluk kullanılamaz. Yani = ! " - ^ ׳ # \ % & / ) ( ? } { * + karakterlerini asla değişken adı içerisinde kullanamazsınız.

Örneğin :

<?php
  $ad+soyad = "Şefik YALMAN"; // yanlış tanımlama
  $ad/soyad = "Şefik YALMAN"; // yanlış tanımlama
  $ad?soyad = "Şefik YALMAN"; // yanlış tanımlama
  $ad soyad = "Şefik YALMAN"; // yanlış tanımlama
?>

Yukarıdaki örnekte değişken ismi geçersiz olarak algılanacağı için hata oluşacaktır.  Değişkeni aşağıdaki örnekte olduğu gibi tanımlarsanız herhangi bir hata ile karşılaşmayacaksınız.

<?php
 $ad_soyad = "Şefik YALMAN"; // doğru tanımlama
 $adsoyad = "Şefik YALMAN"; // doğru tanımlama
?> 

3-) Değişken isimlerinde türkçe karakterler ( ö ç ş ğ ı ü Ö Ç Ş İ Ğ Ü  karakterlerini) kullanmayınız

Örneğin :

<?php
  $adı_soyadı = "Şefik YALMAN"; // yanlış tanımlama
  $şubesi = "A"; // yanlış tanımlama
?>
<?php
 $adi_soyadi = "Şefik YALMAN"; // doğru tanımlama
 $subesi = "A"; // doğru tanımlama
?> 

DEĞİŞKEN TİPLERİ

Değişkenler içerisinde tutacağı verilerin türüne göre farklı tiplerde bulunabilir. Veri türleri şu şekilde sınıflandırılabilir.

1-) Tamsayı (integer) Veri Türü : Negatif veya pozitif tam sayılardan oluşan veri türüdür.

<?php
  $sayi1=100;
  $sayi2=-25;
?>

 2-) Ondalıklı Sayı (Double) Veri Türü : Ondalıklı sayılardan oluşan veri türüdür. Double,float veya real sayılar şeklinde isimlendirilirler. Bu sayılar yazılırken tam kısım ile ondalıklı kısım arasında nokta (.) karakteri kullanılır.

<?php
  $sayi1=10.25543;
  $sayi2=-25.34;
?>

 3-) Karakter Dizileri (String) Veri Türü : Karakter dizileri harf, rakam veya diğer özel karakterlerden oluşabilir. Karakter dizilerine değer ataması yapılır iken veriler çift tırnak (") veya tek tırnak ׳ içerisinde yazılmalıdır.

<?php
  $yasi="30";
  $adi='Şefik';
  $ornekstring="Değişken adlarında #, %, ! gibi özel karakterler kullanılmaz";
?>

Not: Yukarıdaki örnekte $yasi değişkeninde tutulan 30 değeri bir rakam olmasına rağmen çift  tırnak işaretleri arasında yazıldığından dolayı string tipinde veri olarak işlem yapılır.

4-) Mantıksal  (Boolean) Veri Türü : Bazı kaynaklara göre, gerçekte PHP׳de mantıksal değişken türü yoktur. Ancak diğer PHP değişkenleri mantıksal değişkene çevrilebilir. Bu şekilde  true (doğru) veya false (yanlış) ya da null (boş) olarak geriye değer döndürülür. Doğru 1 ,  yanlış ise 0 anlamına gelmektedir.

Değişkenler arasında tür ataması yapmak için  settype() fonksiyonunu, değişkenin türünü öğrenmek için ise gettype() fonksiyonu kullanabilirsiniz.

Veri tipi ve Aldığı Değer Mantıksal Sonuç
string veri tipi boş ise 0 veya null
string veri tipi dolu ise 1
integer veri tipi sıfır ise 0 veya null
integer veri tipi sıfırdan farklı ise 1
Double veri tipi sıfır ise 0 veya null
Double veri tipi sıfırdan farklı ise 1

Örnek :

<?php
  $isim="Şefik";
  echo gettype($isim);
?>

 Ekran Çıktısı

 
string

 Örnek :

<?php
  $sayi=19;
  echo gettype($sayi);
?>

 Ekran Çıktısı

 
integer

SABİTLER

Sabitler değikenler gibi verileri tutmak için kullanılır. Değişkelerin almış olduğu değerler program içerisinde değiştirilebilir. Ancak sabitlerin almış olduğu değerler program içerisinde değiştirilemez. Zaten sabitlerin kullanım amacıda budur. Örneğin Pi sayısı ile matematiksel işlemler yaparken programın her çalışmasında aynı değere sahip,  kendi tanımladığımız bir pi sayısını kullanmak için sabitlerden faydalanabiliriz.

Kullanım Şekli : Define ("Sabitin adı",sabitin alacağı değer);

<?php
  Define("pi_sayisi",3.14);
  echo pi_sayisi;
?>

Ekran Çıktısı

3.14

Sabitin alacağı değer karakter dizisi (string) ise sabitin değeri çift tırnak (") işaretleri arasında yazılmalıdır.

<?php
  Define("site_adresi","http://www.sefik.net");
  echo site_adresi;
?>

Ekran Çıktısı

 
http://www.sefik.net

 

Ekleyen:admin