2 Sayfada toplam 29 kayıt listelendi

C# Arayüzü

Bu bölüm hazırlanıyor. ...Devamı

C# Veri Tipleri

Net de iki çeşit veri tipi vardır: Değer tipleri (value type) Referans tipleri(reference type) Değişkenler bellekte bulunan verilerdir. Bir değişkeni ...Devamı

C# Değişkenler

Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder. Tanımlanan her değişkene bellek bölgesinden bir alan ayrılır. Bu bellek bölgesine ...Devamı

C# Sabitler

Program boyunca sabit kalacak veriler için kullanılan tanımlamalardır. Bir sabit tanımlamak için const anahtar kelimesini kullanırız. Değişken program içerisinde farklı ...Devamı

C# Atama İşlemleri

= operatörü: Genel atama işlemlerinde kullanılır. Eşitliğin sağındaki değer eşitliğin solundaki değişkene atanır. Örnek: Değer atama int x, y=5; // ...Devamı

C# Çıkış işlemleri (Metinler)

Bir Metin ifadesini Ekrana Yazdırma Bir metin ifadesini ekrana yazdırmak için iki metot kullanılır: 1. Metot Console.Write(): Yazdırma işleminden sonra ...Devamı

C# Çıkış işlemleri (Değişkenler)

Değişken Değerini Ekrana Yazdırma Değişkene ilk değeri tanımlarken veya tanımladıktan sonra atanabilir. int x = 5; // ilk değeri tanımlanırken ...Devamı

C# Formatlı Çıkış İşlemleri

Ekrana çıktı işlemlerinin belirlediğimiz biçimde görüntülenmesi için formatlı çıkış işlemlerinden faydalanbiliriz. Tam Sayı Formatlama Formatlı yazımda kullanılan parametrelerin açıklaması: C: ...Devamı

C# Giriş İşlemleri Console.Read() Metodu

Console.Read(): Bu metod tek bir karakter okur. Geriye okunan karakterin ascii karşılığı olan bir sayı döndürür. Döndürülen değer sayı olduğundan ...Devamı

C# Giriş İşlemleri Console.ReadLine() Metodu

Klavyeden Değişkene Değer Atama Console.ReadLine () : Bu metod ile kullanıcını klavyeden girdiği değer okunur. Okunan değer metin (string) tipinde ...Devamı

C# if else yapısı

Program akışını denetlemek için kullanılır. Belirtilen koşulların doğru veya yanlış olmasına göre istenilen işlemler if else kullanılarak gerçekleştirilir. Kullanım Şekli ...Devamı

C# if else if kullanımı

Bir karşılaştırma sonucunda iki farklı sonuç var ise if else kullanmak yeterlidir. Ancak ikiden daha fazla bir sonuç var ise ...Devamı

C# if ile birden fazla koşul kontrolü

Bir if bloğu içerisinde birden fazla koşul kontrol edilebilir. Bunun için && (and) , || (or) mantıksal operatörleri kullanılır. && ...Devamı

C# Switch Case Yapısı

Switch case if e benzer şekilde bir değişkenin almış olduğu değere uygun kodları icra eder. Burada değişken switch deyiminde parentez ...Devamı

C# For Döngüsü

Programlama dilinde döngüler belirtilen komut satırlarının tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlayan yapılardır. For döngüsü genellikle üç ifade ile kullanılır. Bu ifaderlerden ...Devamı

C# While Döngüsü

While döngüsü içerisindeki satırlar koşul doğru(true) olduğu sürece tekrar eder. Döngü koşulu yanlış (false) olduğunda döngü çalışması sona erer. Not ...Devamı

C# Do While Döngüsü

Do while döngüsü yapı olarak while döngüsüne benzer ancak do while döngüsünde döngü koşulu döngü birkez çalıştıkdan sonra kontrol edilir. ...Devamı

C# Diziler Dizi Yapısı ve Dizi Tanımlama

Değişkenler içerisinde bir değer tutabilen yapılardır. Örneğin haftanın günlerini değişkenlerde tutmak istersek her bir gün adı için bir değişken tanımlamak ...Devamı

C# Diziye Değer Atama İşlemleri

Bir diziye değer girmek için faklı yöntemler kullanılabilir. Diziler konusunun başında anlatılan dizi tanımalamarında olduğu gibi diziyi tanımlarken diziye bir ...Devamı

C# Foreach Döngüsü

foreach döngüsü diziler ile kullanıldığında işlemlerde kolaylık sağlayarak, belirtilen dizinin herbir elemanı için döngü içerisindeki işlemleri gerçekleştiren bir döngü yapısıdır. ...Devamı

Dizi içerisindeki değerlere erişmek

Bir dizi içerisindeki değerlere erişmek için erişilmek istenilen değere ait inkdeks numarası kullanılır. Index numarası dizi tanımlanırken dan başlayıp eleman ...Devamı

C# Diziler Örnek Uygulamalar ve Sorular

Örnek 1: Tanımlanan sayılar dizisi içerisindeki sayıları toplayan c# konsol uygulaması int[] sayilar={4,5,-15,22,-34,3,0,7,43,100}; int toplam=0; foreach(int sayi in sayilar) { ...Devamı

C# Bazı Dizi Özellikleri ve Metotları

Diziler, .NET Framework içinde tanımlı Array sınıfı temsil eder. Tüm diziler Array sınıfında tanımlı özellikleri ve metotları kullanırlar. Bu metotlardan ...Devamı

C# Dinamik Diziler

Şimdiye kadar gördüğümüz klasik dizilerin programlama tekniklerine getirdikleri kolaylıkların dışında birtakım kısıtlamaları da vardır. Bu kısıtlamaların en başında da dizilerin ...Devamı

C# ArrayList Add Metodu

Bu metot ile diziye değer ekleme yapılır. Eklenen değer dizinin en son elamanı olarak diziye dahil edilir. Kullanım Şekli : ...Devamı